تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 7 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اولین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز تیرماه1393

اولین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز سال جاری در تاریخ 1393/4/17 با حضور عزیزان شورای ارزشیابی در محل دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل شد. در این جلسه که مقارن با چهارمین جلسه ارزشیابی استادی بود به بخشی از آزمونها اعلام نظر گردید لازم به اشاره است که به دلیل کثرت اوراق جلساتی به منظور ارزشیابی اختصاص خواهد یافت و نتایج تا خاتمه ارزشیابیها قابل دسترسی نخواهد بود. 

اولین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز سال1393/4/17

اولین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز سال1393/4/17

اولین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز سال1393/4/17

اولین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز سال1393/4/17

اولین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز سال1393/4/17

اولین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز سال1393/4/17