تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 9 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش خبری شبکه خبرسیما در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران (بیمه هنرمندان خوشنویس)