جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد جمشید یاری شیرمرد

استاد جمشید یاری انجمن خوشنویسان ایران

متولد 1345 آذربایجان غربی تکاب
دارای مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران
کارشناس ارتباط تصویری از دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه تهران .
فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران به سال 1366 عضو اصلی و مدرس انجمن خوشنویسان ایران .
فعالیتها :
تدریس طراحی حروف و خوشنویسی کاربردی در دانشگاه الزهرا > شهید باهنر و شهید رجائی .
تدریس خوشنویسی سنتی در انجمن خوشنویسان ایران و دانشکدههای اقتصاد و مدیریت و . . . از سال 66
مدیریت هنری روزنامه های فردا .ایران . ایران ورزشی . الوفاق ( عربی ) ایران دیلی (انگلیسی ) و ماهنامه شهرداریها .
مدیریت شهری و فرهنگ ایمنی و . . .
کتب نقش نگین و سرآغاز جلد 1 و 2 و آلبوم کتیبه مهر گوشه ای از فعالیت هنری این استاد گرانقدر در عرصه خوشنویسی و گرایشهای نوین آن می باشد .

یاری 1 انجمن خوشنویسان ایران

یاری 2 انجمن خوشنویسان ایران