تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 11 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سوالات امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان ایران- پایاندوره ای 1401

 

اوراق خط تحریری طبق روال گذشته در شعبه تصحیح و سپس به همراه فرمها و اکسل با نمره به دفترمرکزی ارسال گردد