از سلسله نشست های انجمن خوشنویسان ایران در مراکز استانها با همکاری انجمن خوشنویسان شعبه مشهد و مکتب رضوان
نمایشگاه آثاراستادان صاحب عنوان و جوان کشور
نشست تخصصی : سه شنبه 14 شهریور 96 ساعت 17 الی 20
سخنرانان : استادان سید پیمان سادات نژاد، مجتبی شریفی، مصطفی عابدینی