جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یازدهمین همایش (کتابت وحی) درشهرستان بهشهر برگزار شد.

یازدهمین همایش (کتابت وحی) درشهرستان بهشهر باحضور فلاح ، رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی بهشهر، اساتید پیشکسوت خوش نویس ، هنرجویان واعضای محترم انجمن خوشنویسان شهرستان بهشهربرگزار شد.
همزمانی این مراسم باروز جهانی قدس که ازجایگاه ویژه ای درجهان اسلام برخوردار است وبه فرموده امام خمینی (ره) روز قدس روز اسلام است ، هنرمندان و پیشکسوتان با حس وحالی معنوی وخاص به کتابت وحی در مورد روز قدس وائمه معصومین پرداختند و باهنرمندی تمام قلم فرسایی کردند.
این جلسه باتقدیراز زحمات هنرمندان وپیشکسوتان حاضر درجلسه بااهدای لوح تقدیر ازطرف اداره فرهنگ وارشاداسلامی بهشهر وانجمن خوش نویسان بهشهر به پایان رسید.
روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بهشهر