به نام خالق زیبائیها 

اطلاعیه اعطاء درجه استادی ( دوره چهارم )

گرچه وصالش نه به کوشش دهند

هر قدر ای دل  که  توانی   بکوش

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات عموم هنرمندان در ماه ضیافت الهی بدینوسیله به استحضار می رساند:

 شورای گرانسنگ ارزشیابی هنری انجمن خوشنویسان ایران درچهارمین دوره از ارزشیابیهای استادی خوشنویسی و در پی بررسی های دقیق و کارشناسی در طی چهار جلسه طولانی با حفظ امانت طبق اساسنامه و آئین نامه های مربوطه مراتب استادی 16 هنرمند خوشنویس (نیما الیکائی _ زهره رئیس الساداتی _سید هادی صادقی _ حسن زمانی مقدم( انجمن ) _  هادی دربان حسینی  _ حسین نوریان _ خلیل فریدی _ یادگار خیام _ قنبربلالی دهکردی _ عباسعلی همتی _ علیرضا بیگ محمدی _ سید مرتضی جعفری _ شهناز ملکی _ حمید نیرومند _ علی خیری حبیب آبادی _ مرتضی صالحی ) را از میان ده ها  متقاضی ارزشیابی خط زیبای نستعلیق محرز دانسته و اعلام می دارد که هنرمندان مذکور به مقام استادی خوشنویسی نائل گردیدند. انجمن دیرپای خوشنویسان ایران امید دارد این عزیزان همچون اخترانی در آسمان هنر و فرهنگ ایران زمین مایه روشنگری و توسعه زیبائیها باشند.

 

استادی تیر 93 - انجمن خوشنویسان ایران

 

***

شورای  ارزشیابی در بخش شکسته نستعلیق (استاد غلامحسین امیرخانی ، استاد یداله کابلی خوانساری ، استاد مجتبی ملک زاده ، استاد محمد حیدری و ...)  در طی جلسه پنجم  از چهارمین دوره ارزشیابیهای استادی خوشنویسی و در پی بررسی های دقیق و کارشناسی با حفظ امانت طبق اساسنامه و آئین نامه های مربوطه مراتب استادی 3 هنرمند خوشنویس :

آقایان یوسف کله جاهی ، غلامعلی گوران اوریمی ، عباس رحمانی

 را از میان ده ها  متقاضی ارزشیابی خط زیبای شکسته نستعلیق محرز دانسته و اعلام می دارد که هنرمندان مذکور به مقام استادی خوشنویسی نائل گردیدند.

اساتید خط شکسته انجمن خوشنویسان ایران

 لازم به ذکر است در دوره چهارم ارزشیابیهای استادی در خط نسخ و ثلث هیچ یک از متقاضیان احراز شرایط نکردند.

* دیگر هنرمندان متقاضی استادی خط نستعلیق (شرکت کنندگان ارزشیابی های استادی ) می بایست تا تاریخ 93/5/25 جهت تحویل گرفتن آثار خود مراجعه نمایند. پس از انقضای تاریخ اعلام شده انجمن خوشنویسان ایران خود را از هرگونه تعهد نسبت به نگهداری و تحویل آثار مبرا خواهد دانست .

 * ثبت نام دوره پنجم ارزشیابی استادی از آغاز فصل زمستان تا تاریخ 93/12/27 خواهد بود .

استعین اله فی کل الامور

مدیر اجرائی انجمن خوشنویسان ایران 

عارف براتی