درافتتاحیه این نمایشگاه که باحضور رئیس واعضاء شوراومدرسین  انجمن ،مدیران ومسئولین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی ، خانواده هاودانش آموزان شرکت کننده در نمایشگاه برگزار گردید به  کلیه شرکت کنندگان لوح تقدیر بهمراه جایزه وبه 30نفر از منتخبین علاوه بر لوح تقدیروجایزه 20 درصد تخفیف در شهریه ثبت نام کلاسهای آموزشی انجمن اختصاص داده شد . 

 

انجمن خوشنویسان قزوین