جلسه ارزشیابی آثار جشنواره کردی که در روز شنبه مورخ 96/8/27  از ساعت 9 الی 15 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید .