بر اساس این خبر، نشست و دیدار صمیمانه ریاست محترم انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی، تنی چند از اعضاء گرانقدر شورای عالی ، استاد یاری بازرس انجمن،

مدیر اجرائی آقای براتی با مسئولین موزه خوشنویسی تهران در تاریخ 24 اردیبهشت 97 برگزار گردید