بزرگداشت چهره ماندگار خوشنویسی ایران استاد یداله کابلی خوانساری 
و صعود سراسری کوهنوردان انجمن خوشنویسان ایران به قله شاه البرز - 31 خرداد و 1 تیرماه 97