در راستای هفته خوشنویسی و ارج نهادن به پیشکسوتان این هنر فاخرهمایش حضوره نویسی  ( ورکشاپ )

توسط خوشنویسان کرمانشاهی در تاریخ چهارشنبه 25 مهر ماه 97 در نگارستان سوره توسط انجمن خوشنویسان کرمانشاه برگزار شد .