بر اساس این خبر، در تاریخ 97/10/16 دیدار و نشست صمیمانه جناب آقای منصور مرادی نماینده شهر مریوان و مشاورشان جناب آقای عادل بهرامی با استادان صندوق آبادی و خیام و نیز مدیر اجرائی آقای براتی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

 در این نشست که در خصوص مساعدت و پیگیری در امور جاری انجمن خوشنویسان کردستان بود از طرف استاد خیام یک اثر خوشنویسی و از طرف دفتر مرکزی کتاب نفیسی به نماینده شهر مریوان و مشاورشان اهدا گردید.

همچنین نماینده شهر مریوان از استاد خیام جهت مشارکت دربرگزاری مجموعه فعالیت های خوشنویسی و هنری تقدیر نمودند.