انجمن خوشنویسان رشت ورکشاپ خوشنویسی  به مناسبت روز رشت  در محل سبزه میدان رشت برگزار نمود .
در این ورکشاب جمعی از هنرمندان خوشنویس رشت به سرپرستی استاد مهدی سجودی ریاست محترم انجمن خوشنویسان رشت حضور داشتند .