سال رونق تولید
پنجشنبه 31 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری هشتمین دوره مسابقه بزرگ زیبانویسی (خط تحریری) در خمینی شهر

باا استعانت ازخداوند متعال فراخوان هشتمین دوره ی مسابقه ی بزرگ زیبانویسی شهرستان خمینی شهربا شرکت بالغ بر1500 نفرانجام گردید که 1000نفرازبرگزیدگان مرحله حضوری درروزپنجشنبه 12اردیبهشت  ماه درمحل  دبیرستان عماد واقع درخیابان امام شمالی ازساعت 3 بعدازظهربه رقابت میپردازند .

باتشکرازکلیه ادارات ،سازمانها وعزیزانی که همکاری لازم رانمودند ، توفیق شرکت کنندگان محترم راخواستاریم.

 انجمن خوشنویسان خمینی شهر