سال رونق تولید
دوشنبه 30 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نشست خوشنویسی با عنوان :ساماندهی مسیر هنرجویی، بررسی عوامل رشد و رفع موانع آن در هنرخوشنویسی با حضور استاد علی قربانی