سال رونق تولید
دوشنبه 30 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اختتامیه و تحلیل آثار نمایشگاه دستخط 7 توسط استاد سعید قادری در سنندج