سال جهش تولید
پنجشنبه 23 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اختتامیه و تحلیل آثار نمایشگاه دستخط 7 توسط استاد سعید قادری در سنندج