سال جهش تولید
دوشنبه 20 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصاحبه رادیو ایران با استادان امیرخانی و صندوق آبادی در خصوص پیگیری ثبت خوشنویسی اسلامی در یونسکو از طرف کشور ترکیه (بخش اول)