تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نگارش قرآن کریم (نستعلیق) بخط استاد امید ربانی

قرآن کریم (نستعلیق) بخط امید ربانی

قلم استفاده شده :۱/۵ ملم

۴۲۰صفحه بر روی کاغذ آهار مهره

مدت زمان کتابت قرآن ۱/۵ سال و روزانه ۱۰ ساعت مستمر

تذهیب صفحات اول و جلد و صحافی : استاد محمد مرادی

تذهیب و ساخت جعبه قرآن: استاد محسن مرادی

ورق آهار مهره : ابراهیم سلمو (استانبول)

تذهیب صفحات نهایی و جدول صفحات: امید ربانی

تصحیح کل قرآن : رویا معدنی پور

تصویر برداری و تیزر : آرش زرگر