تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
یکشنبه 2 آبان

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاهی از آثار خوشنویسی بهرام عسگری سرپرست شعبه کنگاور و آثارجمعی ازنقاشان این شهرستان

به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاهی از آثار خوشنویسی ( بهرام عسگری سرپرست شعبه کنگاور) وآثارجمعی ازنقاشان این شهرستان درمحل سالن نمایشگاهی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان برگزار واین نمایشگاه باحضورآقای دکترربانی نژاد معاونت محترم اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه آقای برفی کارشناس هنری اداره کل فرماندارشهرستان ومعاونت ایشان، فرماندهی ناحیه سپاه کنگاور، شور ای اداری شهرستان، ومسئولین ادارات ونهادها درتاریخ ۴/ ۷/ ۱۴۰۰افتتاح وبه مدت یک هفته درمعرض دید بازدیدکنندگان قرارخواهد گرفت.