تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصحیح اوراق امتحانات تابستان 1393
تصحیح اوراق امتحانات تیرماه 1393

بسمه تعالی

طبق برنامه زمانبندی انجام شده در روز های سیزدهم و چهاردهم شهریورماه سال جاری تصحیح اوراق امتحانات تابستان 1393

با حضور اعضای شورای ارزشیابی و بازرسان و نیز تعداد بسیاری از اساتید خوشنویسی کشور در تهران

انجام پذیرفت.

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93