جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کتاب های منتشر شده در انجمن خوشنویسان ایران

مشخصات کتاب تصویر کتاب

نام کتاب : بلند آفتاب

کتاب حاضر با اندیشه و قلم دو استاد فرزانه ، دکتر محمد اسلامی ندوشن و استاد غلامحسین امیرخانی به زیور طبع آراسته گردیده است.

به اهتمام : شورای ارزشیابی، شورای عالی و کمیسیون فرهنگی انجمن خوشنویسان ایران

خوشنویسی و کتابت : استاد غلامحسین امیرخانی

مدیرهنری: مجتبی سبزه                    ناشر: انتشارات سبزه

تهیه و سفارش : فروشگاه مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

نام کتاب : مرقع رنگین 3

به اهتمام : شورای ارزشیابی، شورای عالی و کمیسیون فرهنگی انجمن خوشنویسان ایران

خوشنویسی و کتابت : آثار نفیس خوشنویسان بزرگ ایران

مدیرهنری: جمشید یاری                   ناشر: انتشارات سبزه

تهیه و سفارش : فروشگاه مرکزی انجمن خوشنویسان ایران