تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت مدیره چهاردهمین مجمع انجمن خوشنویسان ایران

3- دکترمحمد مهدی منصف پور
4 - استاد محمد صادق احد پور
7 - استاد مجتبی ابراهیمی رومنجان
10- استاد سید عطاء اله سرمدی
11-عضو علی البدل تهران، استاد سید محسن میرحسینی
12 -عضو علی البدل شهرستان، استاد اکبر مهری
13 - عضو علی البدل شهرستان، استاد مهدی فروزنده شهرکی
14-عضو علی البدل شهرستان، استاد آزاد محمودی