جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت مدیره چهاردهمین مجمع انجمن خوشنویسان ایران

3- دکترمحمد مهدی منصف پور( تماس: 09123842781 )
4 - استاد محمد صادق احد پور( تماس: 09127112090 )
7 - استاد مجتبی ابراهیمی رومنجان ( تماس: 09153624460 )
10- استاد سید عطاء اله سرمدی ( تماس: 09181117748 )
11-عضو علی البدل تهران، استاد سید محسن میرحسینی ( تماس: 09121949981 )
12 -عضو علی البدل شهرستان، استاد اکبر مهری ( تماس: 09122882995 )
13 - عضو علی البدل شهرستان، استاد مهدی فروزنده شهرکی ( تماس: 09133140550 )
14-عضو علی البدل شهرستان، استاد آزاد محمودی ( تماس: 09141418270 )