تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار استاد داور پروین و استاد دکتر رمضانعلی واشقانی فراهانی - خانه فرهنگ ایران در پاریس (ژان بارت)