تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران-شهریورماه 1398

 بر اساس این خبر، جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با حضور:

استاد امیرخانی رییس انجمن خوشنویسان ایران ، اعضای محترم شورای عالی، بازرسین و مدیر اجرایی  

روز پنجشنبه مورخ 14شهریور 98 در دفتر مرکزی برگزار گردید.