تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 17 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری همایش کتابت وصیتنامه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در گرگان

درروزشهادت سردارشهیدحاج قاسم سلیمانی ۱۰ نفرازخوشنویسان انجمن خوشنویسان استان گلستان درگرگان درآیین کتابت وصیتنامه سردارسلیمانی  شرکت داشتند

وعرض ارادت خودرا به مقام شامخ آن شهید سرفراز درقالب این کتابت به منصه ظهوررساندند

که این همایش توسط انجمن خوشنویسان گرگان باحمایت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان ودرمکان سالن سازمان فرهنگی ورزشی برگزارگردید.