تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 11 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصاویر تفکیک و کدگذاری اوراق آزمون سراسری خرداد 94 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

تصاویر کدگزاری اوراق

کد گذاری اوراق

کد گذاری اوراق

کد گذاری اوراق

کد گذاری اوراق