تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 11 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری ورک شاپ خوشنویسی در کاشان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر

هنرمندان خوشنویس انجمن خوشنویسان کاشان باهمکاری واحد هنری شهرداری کاشان بمناسبت اعیادسعید قربان وغدیر درهمایش غدیری ام درمحل نخل سره فره ازمحلات قدیمی کاشان بهمراه سایر هنرمندان تذهیب کار نقاش شرکت کرده وآتارنفیسی راارائه نمودند.
درخاتمه باحضورتنی چند ازمسئولین ریاست محترم اداره فرهنگ وارساداسلامی کاشان، جناب دکترنمکی مسئول سازمان فرهنگی وهنری شهرداری و مسئول امورهنری شهرداری کاشان ازهنرمندان عزیز تقدیروتشکر بعمل  آمد.