تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ورکشاپ نقاشیخط به مناسبت دهه کرامت توسط انجمن خوشنویسان گرگان

  

  

 این مراسم باحمایت دفترنمایندگی آستان قدس رضوی استان گلستان و اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان گلستان واداره اوقاف گرگان برگزارگردید. این برنامه درروز۱۵ خرداد باحضوراستاد بهدانی ازهنرمندان برجسته مرکزآفرینشهای هنری آستان قدس به اجرادرآمد. این کارگاه آموزشی ازساعت ۸ صبح یکشنبه ۱۵ خرداد تاساعت ۸ شب ادامه داشت وتعداد ۷۵ نفرازخوشنویسان علاقه مند به نقاشیخط از این کارگاه استفاده کردند . این کارگاه باصرف صبحانه وناهار بصورت رایگان برگزارشد. همراه بااجرای تکنیکهای نقاشیخط توسط استاد بهدانی هنرمند نوازنده دوتارترکمن استادخوشنویسی وموسیقی ترکمن استادرحمانقلی توماج نیزاجرای بسیارزیبایی برای هنرمندان شرکت کننده داشتندوبرزیبایی دوچندان این برنامه افزودند. روزشنبه نیزاستادبهدانی باهمکاری آستانه مبارکه امامزاده عبدالله گرگان اجرای نقاشیخط بروی بوم دومتردرشش متردرصحن امامزاده داشتند که مورداستقبال زائران وعلاقه مندان اهل بیت قرارگرفت وگزارش این برنامه درصداوسیمای استان گلستان منعکس گردید.