تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 26 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حضور جناب استاد براتی مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران در مراسم تودیع جناب رجبی معمار مدیر سابق خانه هنر مندان ایران

حضور جناب استاد براتی مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران در مراسم تودیع جناب رجبی معمار مدیر سابق خانه هنر مندان ایران

10 مرداد 1401 ، سالن جلیل شهناز