تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری مجمع عمومی شعب بوکان و نقده با حضور ناظر مرکز استان