تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 17 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تقدیر از رتبەهای برتر اولین جشنوارە ملی خوشنویسی جوانان زیر بیست سال زریبارمریوان

بر اساس این خبر، مجموع تصاویر اولیە ۲۷۰ اثر از ۱۹۸ خوشنویس جوان بە دبیرخانە جشنوارە ارسال گردید کە پس از داوری از روی تصاویر ارسالی مجموع ۱۰۲ اثر از ٦۸ خوشنویس از ۲۱ استان بە بخش نمایشگاە جشنوارە راە پیدا کردند. در مرحلە انتخاب خوشنویسان جهت حضور در مرحلە حضوری نویسی پس از داوری از ۲۷ خوشنویس جوان از ۱٤ استان جهت مرحلە حضوری نویسی دعوت گردید.
مراسم افتتاحیە جشنوارە ۱٤ شهریور ماە در محل تفریحی دریاچە زریبار برگزار گردید کە مورد استقبال عمومی قرار گرفت.نمایشگاە جشنوارە بمدت ٥ روز در نگارخانە مریوان با استقبال هنردوستان بە نمایش گذاشتە شد.
از بخشهای جنبی جشنوارە ، کارگاە تخصصی کتیبە نویسی استاد صابرمیکاییلی در تاریخ ۱٦ و کارگاە پرس و پاسپارتو استاد سعید زمزیا در تاریخ ۱۷شهریور در محل کارگاە هنرهای تجسمی مریوان برگزار گردید کە با استقبال شرکت کنندگان و مدعوین مواجە گردید.
مرحلە حضوری نویسی با شرکت ۲۷ نفر از شرکت کنندگان در تاریخ ۱۷ شهریور در محل مجتمع فرهنگی ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی مریوان جهت انتخاب رتبە های برتر جشنوارە
توسط داوران انتخاب آثار،  اساتید صابر میکاییلی ،علی حسینی و سعید زمزیا برگزار گردید کە طی مراسم اختتامیە در تاریخ ۱۸ شهریور و با حضور جناب آقای دریایی مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان وآقای رحمان هوشیاری ریاست محترم ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی بە شرح زیر از  رتبەهای برتر جشنوارە تقدیر بە عمل آمد:

 

رتبە اول: آقای مهران قاسمی از کرمان
رتبە دوم: خانم مهدیە جامی خواە از خراسان رضوی.تربت جام
رتبە سوم: آقای شادمان بردافکن از کردستان. مریوان
تقدیری ویژە: خانم آتنا حسینی از خراسان رضوی.تربت جام.
تقدیر:
آقای شکیب نقی پوریان از کردستان.سنندج
آقای عرفان دهقان از یزد
خانم شمیم برجستە از مازندران. آمل

محمد بهرامی

دبیر اجرایی اولین جشنوارە ملی خوشنویسی جوانان زیر بیست سال زریبار مریوان

و مدیر انجمن خوشنویسان شعبە مریوان