تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 15 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اعلام برنامه و دستورالعمل آزمون تجدیدی فوق ممتاز میاندوره ای( بهمن ماه 1401)

توجه : آزمون ذیل فقط مختص مردودین آزمون فوق ممتاز تیرماه 1401 میباشد.