تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 7 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری داوری سیزدهمین جشنواره خوشنویسی رضوی

بسمه تعالی

بر اساس این گزارش، جلسه داوری آثار سیزدهمین جشنواره خوشنویسی رضوی در تاریخ 94/5/26

 با حضور اساتید گرانقدر شورای ارزشیابی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران واقع در خیابان کلانتری انجام پذیرفت.

داوری جشنواره رضوی انجمن خوشنویسان ایران

داوری جشنواره خوشنویسی رضوی

داوری جشنواره خوشنویسی رضوی

داوری جشنواره خوشنویسی رضوی

داوری جشنواره خوشنویسی رضوی

داوری جشنواره خوشنویسی رضوی

داوری جشنواره خوشنویسی رضوی

داوری جشنواره خوشنویسی رضوی

داوری جشنواره خوشنویسی رضوی

داوری جشنواره خوشنویسی رضوی

جشنواره رضوی94