تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دریافت فیلم مصاحبه استاد جواد بختیاری رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در شبکه 4 سیما