تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 12 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای ارزشیابی و شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران
جلسه شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران 11 مرداد 1393

بسمه تعالی

جلسه شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در بعدازظهر روز شنبه 93/5/11 واقع در دفتر مرکزی انجمن با حضور اکثریت اعضاء 

پیرامون رسیدگی به مسائل مربوط به انجمن ،امتحانات و ... برگزار گردید. 

جلسه انجمن خوشنویسان ایران

جلسه انجمن خوشنویسان ایران

جلسه انجمن خوشنویسان

جلسه انجمن خوشنویسان ایران

جلسه انجمن خوشنویسان

جلسه انجمن خوشنویسان

جلسه انجمن خوشنویسان ایران

جلسه انجمن خوشنویسان

جلسه انجمن خوشنویسان

جلسه انجمن خوشنویسان

 

جلسه انجمن خوشنویسان ایران

جلسه انجمن خوشنویسان ایران