جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه کمیسیون اداری مالی انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی- 11 مرداد 1402

 

جلسه کمیسیون اداری مالی انجمن خوشنویسان ایران، روز چهارشنبه مورخ 11 مرداد ماه 1402 با حضور دکتر منصف پور ، استاد سرمدی ، استاد گنجی، استاد سپهری ، خانم دکتر نی ریزی ، خانم خانی قلعه ، دکتر پورنعمان ، آقای اصغری ، آقای البرزنیا در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار شد.