تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری جلسه کمیته هفته خوشنویسی در دفترمرکزی انجمن خوشنویسان ایران

 

برگزاری جلسه کمیته هفته خوشنویسی در دفترمرکزی انجمن خوشنویسان ایران ، مورخ 20 شهریور 1402
با حضور استادان : مهری ، میرحسینی، سپهری ، شفیعی ها ، صندوق آبادی و موسوی