جلسه شورای ارزشیابی با حضور رییس انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی، استادان گرانقدر( اکثریت اعضاء) و مدیر اجرائی آقای براتی

روز دوشنبه 18 بهمن 95 در دفتر مرکزی برگزار گردید.