بسمه تعالی

طبق برنامه زمانبندی انجام شده در روز های سیزدهم و چهاردهم شهریورماه سال جاری تصحیح اوراق امتحانات تابستان 1393

با حضور اعضای شورای ارزشیابی و بازرسان و نیز تعداد بسیاری از اساتید خوشنویسی کشور در تهران

انجام پذیرفت.

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93

ارزشیابی امتحانات تابستان 93