بسمه تعالی

جلسه مشترک شورای عالی و شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در طی عصر روز دوشنبه 31 شهریورماه و سه شنبه 1 مهرماه 1393

در محل دفترمرکزی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل گردید ، که دراین جلسه اساتید محترم و گرانقدر در خصوص موضوعات جاری انجمن و مسائل 

مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلسه شورای عالی و ارزشیابی مهر 93

جلسه شورای عالی و ارزشیابی مهر 93

جلسه شورای عالی و ارزشیابی مهر 93

جلسه شورای عالی و ارزشیابی مهر 93