بسمه تعالی

جلسه شورای عالی و بازرسان انجمن خوشنویسان ایران در طی صبح روز پنجشنبه 29 آبان 93

در محل دفترمرکزی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل گردید ، که دراین جلسه اساتید محترم و گرانقدر در خصوص موضوعات جاری انجمن و مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نشست شورای عالی و ارزشیابی 29 ابان 93

جلسه شورای عالی و ارشیابی ابان 93

جلسه شورای عالی و ارشیابی ابان 93

جلسه شورای عالی و ارشیابی ابان 93

جلسه شورای عالی و ارشیابی ابان 93

جلسه شورای عالی و ارشیابی ابان 93

جلسه شورای عالی و ارشیابی ابان 93