بسمه تعالی

بر اساس این گزارش و بر مبنای برنامه ریزی و دستورالعمل قبلی جلسه  شورایعالی  انجمن خوشنویسان ایران 

در روز جمعه مورخ 16 بهمن 1393 ساعت 9 صبح با حضور اکثریت اعضاء در محل دفترمرکزی انجمن تشکیل گردید.

در این جلسه اعضای محترم شورای عالی به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل جاری انجمن خوشنویسان پرداختند.

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران