بسمه تعالی 

طبق برنامه مقرر ،جلسات ارزشیابی اوراق امتحانات زمستان 93 در تاریخ 93/11/19 و 93/11/20

با حضور ریاست محترم شورای ارزشیابی استاد غلامحسین امیرخانی و ریاست محترم شورای عالی استاد محمد سلحشور،

اعضای شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران و اساتید گرانقدر برگزار گردید.  

تصحیح اوراق زمستان93

تصحیح اوراق زمستان 93

تصحیح اوراق زمستان 93

تصحیح اوراق زمستان 93

تصحیح اوراق زمستان 93

تصحیح اوراق زمستان 93

تصحیح اوراق زمستان 93

تصحیح اوراق زمستان 93

تصحیح اوراق زمستان 93

تصحیح اوراق زمستان 93

تصحیح اوراق زمستان 93