بسمه تعالی

حلیه شریف حلیه شریف

حلیه شریف حلیه شریف

بر اساس این گزارش، طبق تاریخ مهلت نهایی اعلام شده در فراخوان مسابقه حلیه جهت دریافت آثار -طی ایام پنجشنبه و جمعه مورخ 8 و 9 مرداد 1394

آثار مسابقه حلیه شریف توسط استاد علی شیرازی در محل دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران گردآوری گردید.