بسمه تعالی

بر اساس این گزارش طبق برنامه زمانبندی انجام شده تصحیح اوراق امتحانات تابستان 1394 در روز های نوزدهم و بیستم شهریورماه سال جاری 

با حضور اعضای شورای ارزشیابی، بازرسان و نیز تعداد بسیاری از اساتید خوشنویسی کشور در تهران -هتل آکادمی مجموعه ورزشی انقلاب-

انجام پذیرفت.

   تصحیح اوراق شهریور 94 

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94

تصحیح اوراق شهریور 94