تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
شنبه 3 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست فوق العاده شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 3 مهرماه 1394

نشست 3 مهر 94 نشست 3 مهر 94

نشست 3 مهر 94  نشست 3 مهر 94

نشست 3 مهر 94 نشست 3 مهر 94

نشست 3 مهر 94 نشست 3 مهر 94