جلسه 26 دیماه 94

 جلسه  شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران طی عصر روزشنبه 26 دیماه 94 در محل دفترمرکزی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل گردید ، که دراین جلسه اساتید محترم و گرانقدر در خصوص موضوعات جاری انجمن و مسائل  مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلسه 26 دیماه 94 جلسه 26 دیماه 94 جلسه 26 دیماه 94 

جلسه 26 دیماه 94 جلسه 26 دیماه 94