بسمه تعالی 

جلسه تصحیح اوراق امتحانات سراسری زمستان 94 انجمن خوشنویسان ایران 
با حضور اساتید گرانقدر شورای ارزشیابی و دیگر اساتید محترم انجمن خوشنویسان ایران  در تاریخ 15 و 16 بهمن 94 برگزار گردید.

 

تصحیح اوراق زمستان 94 تصحیح اوراق زمستان 94

تصحیح اوراق زمستان 94 تصحیح اوراق زمستان 94

تصحیح اوراق زمستان 94 تصحیح اوراق زمستان 94

تصحیح اوراق زمستان 94 تصحیح اوراق زمستان 94

   تصحیح اوراق زمستان 94

تصحیح اوراق زمستان 94 تصحیح اوراق زمستان 94

تصحیح اوراق زمستان 94 

تصحیح اوراق زمستان 94