بسمه تعالی

بر اساس این گزارش، جلسه تصحیح اوراق امتحانات پایاندوره ای سراسری اردیبهشت ماه 1395،

با حضور ریاست انجمن خوشنویسان استاد غلامحسین امیرخانی، اعضای شورای ارزشیابی و اساتید محترم انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

این جلسه از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 11 خرداد 95 آغاز و در ساعت 18 عصر خاتمه یافت.

ارزشیابی خرداد 95

ارزشیابی خرداد 95 ارزشیابی خرداد 95 ارزشیابی خرداد 95

ارزشیابی خرداد 95 ارزشیابی خرداد 95 ارزشیابی خرداد 95

 ارزشیابی خرداد 95 

ارزشیابی خرداد 95  ارزشیابی خرداد 95 ارزشیابی خرداد 95

ارزشیابی خرداد 95 ارزشیابی خرداد 95 ارزشیابی خرداد 95

ارزشیابی خرداد 95  ارزشیابی خرداد 95